Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 1 KƆLƐNTINU LƐ 10-13

Jehovah Ðò Gbeji

Jehovah Ðò Gbeji

10:13

Jehovah sixu wá gbeta ɔ kɔn bo ɖè tɛnkpɔn ɖé síìn; é ɖò mɔ̌ có, hwɛhwɛ wɛ é nɔ ‘ɖè ali nú mǐ bonu mǐ na tɔ́n sín mɛ,’ gbɔn nǔ e sín hudo mǐ ɖó, bá dɛ ɖò tɛnkpɔn lɛ nu b’ɛ na kpa mǐ é nina mǐ gblamɛ.

  • É sixu xò hwihwɛ́ linlin mǐtɔn, ayi mǐtɔn, kpo lee nǔ nɔ cí nú mǐ é kpo gbɔn Xó tɔn, gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn e é nɔ na mǐ lɛ é kpo gblamɛ.—Mt 24:45; Jn 14:16; Hlɔ 15:4

  • É sixu xlɛ́ ali mǐ gbɔn gbigbɔ mímɛ́ tɔn gblamɛ; gbigbɔ enɛ wɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ flín tan Biblu tɔn lɛ kpo nǔgbododó tɔn lɛ kpo, lobo nɔ tuùn afɔ nǔnywɛ tɔn e mǐ sixu ɖè lɛ é.—Jn 14:26

  • É sixu zán wɛnsagun tɔn lɛ bɔ ye na d’alɔ mǐ.—Eb 1:14

  • É sixu d’alɔ mǐ gbɔn nǔɖitɔ́ hatɔ́ mǐtɔn lɛ gblamɛ.—Kolo 4:11