Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 1 KƆLƐNTINU LƐ 7-9

Nǔnina ɖé Wɛ Tlɛnmɛninɔ Nyí

Nǔnina ɖé Wɛ Tlɛnmɛninɔ Nyí

7:32, 35, 38

Ðò xwè lɛ vlamɛ ɔ, Klisanwun gegě wá mɔ ɖɔ tlɛnmɛninɔ jɛn sixu zɔ́n bɔ emi na gbló ada nú sinsɛnzɔ́ emitɔn, bo yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ, lobo lɛ́ sɛkpɔ Jehovah d’eji.

Sunnu atɔn yì Mawuxó ɖɔ gbé ɖò Australie, 1937; wemaxɔmɛví e yí kúnnuɖewema Galadi tɔn é ɖé wá Mexique fí e è sɛ́ ɛ dó é, 1947

È ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ ɖò Brésil; nɔví lɛ ɖò Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn Lɛ ɖé ɖò Malawi

LIN TAMƐ D’EJI: Enyi a nyí tlɛnnɔ ɔ, nɛ̌ a ka sixu zán tlɛnmɛninɔ towe ganji gbɔn?

Nɛ̌ mɛ ɖevo e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú tlɛnnɔ lɛ, bo lɛ́ nɔ gudo nú ye gbɔn?