Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Fitɛ mǐ ka sixu mɔ wěɖexámɛ ɖeji d’ewu lɛ ɖè dó lee mǐ sixu zán gbɛ̀ awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é wu?

Wemafɔ: Ðɛ 1:1, 2

Hweɖevonu: Etɛ wǎn yí nú akwɛ kpo nǔɖokan lɛ kpo ka sixu wà dó awǎjijɛ mǐtɔn wu?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Etɛ wǎn yí nú akwɛ kpo nǔɖokan lɛ kpo ka sixu wà dó awǎjijɛ mǐtɔn wu?

Wemafɔ: 1Ti 6:9, 10

Hweɖevonu: Lè tɛ lɛ linlin ɖagbe ɖiɖó hwebǐnu ka nɔ hɛn wá?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nùkanbyɔ: Lè tɛ lɛ linlin ɖagbe ɖiɖó hwebǐnu ka nɔ hɛn wá?

Wemafɔ: Nùx 17:22

Hweɖevonu: Nɛ̌ wuvɛ̌ lɛ ka na ɖò finɛ có xwédo ɖé ka sixu vo gbɔn?