Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mi Yí Ye kpo Akpàkpà Sɔ́ Mɛ Kpo

Mi Yí Ye kpo Akpàkpà Sɔ́ Mɛ Kpo

Mɛ ɖětɛ lɛ na yí wɛ è ka ɖè kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo? Mɛ ɖebǔ e wá kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ é wɛ; sín mɛ yɔyɔ̌ lɛ jí kaka yí jɛ mɛ e mǐ ko tuùn sín xwè mɔkpan ɖíe lɛ é jí. (Hlɔ 15:7; Eb 13:2) É sixu nyí nùɖitɔ́ hàtɔ́ e gosin tò ɖevo mɛ é ɖé alǒ Klisanwun e awakanmɛ ko gbɔjɔ na bɔ é ka wà kplé azɔn nukɔntɔn ɔ ɖò xwè ɔ mɛ é ɖé. Enyi hwi wɛ ɖò ninɔmɛ enɛ lɛ mɛ ɔ, kpɔ́n lee nǔ na ko cí nú we é. Nú è yí we kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɔ, é na sù nukún towe mɛ à cé? (Mt 7:12) Enɛ wu ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni nɔ tɛnkpɔn bo nɔ dó gbè mɛ ɖevo lɛ ɖò bǐbɛ̌mɛ kplé lɛ tɔn kpo hwenu e kplé lɛ fó dó é kpo, ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ à cé? Enɛ nɔ hɛn awǎjijɛ kpo wanyiyi kpo wá nɔví lɛ tɛntin, lobo nɔ lɛ́ sɔ́ Jehovah sù. (Mt 5:16) Nugbǒ wɛ ɖɔ è kún sixu ɖɔ xó xá mɛ e wá kplé ɔ lɛ é bǐ ó. Amɔ̌, enyi mǐ bǐ nɔ dó gǎn ɖò ali enɛ nu ɔ, mɛ bǐ wɛ na mɔ ɖɔ è yí emi ganji. *

Enyi nǔwiwa bunɔ lɛ, ɖi Flǐn kú Jezu tɔn tɔn hwenu kɛɖɛ wɛ mǐ na nɔ yí mɛ ɖè ganji ǎ, loɔ, mǐ ɖó na nɔ wà mɔ̌ hwebǐnu. Enyi mɛ yɔyɔ̌ lɛ mɔ lee Klisanwun lɛ nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ gbɔn é ɔ, é sixu sísɛ́ ye bɔ ye na kpa susu nú Mawu, bo na wá gɔ́ nú mǐ ɖò sinsɛn-biblo mímɛ́ ɔ mɛ.Jn 13:35.

^ akpá. 3 Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ xlɛ́ ɖɔ mǐ kún ɖó na dó gbè mɛ e è ɖè sín agun mɛ, alǒ mɛ ɖěɖee ɖè yeɖée sín agun mɛ, bo wá kplé lɛ é ó.1Kɔ 5:11; 2Jn 10.