Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 29-31

Jehovah Ðɔ Akɔjijɛ Yɔyɔ̌ ɔ Xó Ð’ayǐ

Jehovah Ðɔ Akɔjijɛ Yɔyɔ̌ ɔ Xó Ð’ayǐ
XLƐ́

Jehovah ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɔ na ɖyɔ akɔjijɛ Sɛ́n ɔ tɔn, bo na hɛn lè mavɔmavɔ lɛ wá.

AKƆJIJƐ SƐ́N Ɔ TƆN

 

AKƆJIJƐ YƆYƆ̌ Ɔ

Jehovah kpo Izlayɛli jɔnwun ɔ kpo

ÐƐ̌MƐNU

Jehovah kpo Izlayɛli gbigbɔ tɔn ɔ kpo

Mɔyizi

MƐ E Ð’EMƐ LƐ É

Jezu Klisu

Vɔsisa kanlin tɔn lɛ

NǓ E È DÓ JƐ AKƆ Ɔ NA É

Vɔsisa Jezu tɔn

Awinnyatɛ́ lɛ jí

È WLAN ÐÓ

Ayi gbɛtɔ́ lɛ tɔn mɛ