Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 22-24

A ka Ðó ‘Ayixa E Na Tuùn’ Jehovah É ɖé À?

A ka Ðó ‘Ayixa E Na Tuùn’ Jehovah É ɖé À?

Jehovah jlɛ́ gbɛtɔ́ lɛ dó fígi wu

24:5

  • Gbejinɔtɔ́ ɖěɖee ɖò Jwifu e ɖò kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu lɛ é mɛ é cí fígi ɖagbe lɛ ɖɔhun

24:8

  • Axɔsu gbejimanɔtɔ́ Sedesiyasi kpo mɛ ɖevo ɖěɖee wà nǔ e nyla lɛ é kpo cí fígi nyanya lɛ ɖɔhun

Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ nú ‘ayixa e na tuùn’ Jehovah é ɖé gbɔn?

24:7

  • Jehovah na na mǐ ‘ayixa e na tuùn’ i é ɖé, enyi mǐ nɔ kplɔ́n Xó tɔn bo nɔ lɛ́ zán nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é ɔ nɛ

  • Mǐ ɖó na gbéjé ayi mǐtɔn kpɔ́n dó nùjɔnǔ mɛ, bo na kùn linlin kpo jlǒ ɖěɖee na sɔ́ kancica mǐ kpo Jehovah kpo tɔn ɖó axɔ nu lɛ é tɔ́n

Lin tamɛ kpɔ́n: Un ka ɖó ‘ayixa e na tuùn’ Jehovah é ɖé à? Nɛ̌ un ka sixu sɔnǔ na gbɔn?