Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Nǔwiwa televiziɔn jí tɔn lɛ kpo fímu lɛ kpo nɔ sɔ́ azětɔ́ lɛ kpo majikiblotɔ́ lɛ kpo ɖó ajo hwɛhwɛ ɖò égbé. Etɛ mi ka lin? Ayihundanú ɖé kpowun wɛ nǔ enɛ lɛ nyí à, alǒ awovinú lɛ ɖò hwlàhwlá ɖò finɛ?

Nùxwlémɛ: Réveillez-vous! elɔ ɖɔ xó dó nǔ e wu azětɔ́ lɛ sín fímu lɛ nɔ dɔn mɛ gègě é, kpo nǔ e ɖ’emɛ nugbǒ nugbǒ lɛ é kpo wu.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ Axɔsuɖuto Mawu tɔn ka na ɖeɖɛ tagba gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ gbɔn?

Wemafɔ: Mt 6:10

Nugbǒ: Axɔsuɖuto Mawu tɔn na hɛn fífá, gbenɔkpɔ́, kpo ayijayǐ kpo wá ayikúngban ɔ jí lee é ko bló gbɔn ɖò Jixwé é.

ETƐ KA NYÍ AXƆSUÐUTO MAWU TƆN? (Mɛbakpɔ́n)

Nùkanbyɔ: [Tɛɖɛ̌ mɛbakpɔ́n sín nùkanbyɔ e ɖò tlati ɔ sín akpà gudo tɔn jí é jí] Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí ɖò Axɔsuɖuto Mawu tɔn glɔ?

Wemafɔ: Ðɛ 37:29; Eza 65:21-23

Nùxwlémɛ: [Xwlé alɔnuwema Wɛnɖagbe ɔ mɛ ɔ.] Nùkplɔnkplɔn 7gɔ́ alɔnuwema elɔ tɔn ɖɔ xó dó nǔ ɖěɖee akpá enɛ lɛ na hɛn wá nú nyì kpo hwi kpo é jí. [Jɛ Biblu kplɔ́n xá mɛ jí kpo alɔnuwema ɔ kpo]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.