È ɖò doo dó nú nɔví nyɔnu e awakanmɛ gbɔjɔ na é ɖé wɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Avril 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Réveillez-vous! xwíxwlémɛ kpo nugbǒ ɔ kpinkplɔnmɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu kpo sín kpɔ́ndéwú lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔ Jehovah Ni Wà Azɔ̌ Ðò Linlin Towe kpo Walɔ Towe kpo Wu

Zɛ̌nmɛtɔ́ Ðaxó ɔ nɔ hɛn jijɔ Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ kpɔ́n te d’eji, amɔ̌, mǐ lɔ ɖó na wà nùɖé.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mi Yí Ye kpo Akpàkpà Sɔ́ Mɛ Kpo

Mɛ ɖebǔ e wá kplé mǐtɔn lɛ é ɖó na mɔ lee Klisanwun lɛ nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ gbɔn é lobo lɛ́ ɖu lè tɔn. Nɛ̌ a ka sixu ɖ’alɔ ɖò awǎjijɛ kpo wanyiyi kpo e ɖó na tíìn ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ é mɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

A ka Ðó ‘Ayixa E Na Tuùn’ Jehovah É ɖé À?

Ðò Jelemíi wemata 24 mɛ ɔ, Jehovah Mawu jlɛ́ gbɛtɔ́ lɛ dó fígi wu. Mɛ̌ mɛ̌ ka cí fígi ɖagbe lɛ ɖɔhun? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ ye ɖɔhun gbɔn ɖò égbé?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A Sixu Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Klisanwun E Awakanmɛ Gbɔjɔ Na É Ðé

Mɛ ɖěɖee awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é kpó ɖò akwɛ xɔ wɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ ye bɔ ye lɛkɔ wá agun ɔ mɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Kpankɔ́n Jelemíi Ðɔhun

Jelemíi ɖɔ ɖ’ayǐ è na viva Jeluzalɛmu. Nɛ̌ é ka kpéwú bo kpankɔ́n kaka yì fó gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Han Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ Nɔ Na Akɔnkpinkpan Mɛ

Axɔsuɖuto ɔ sín han lɛ jiji dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖò yadonumɛkpá Sachsenhausen tɔn mɛ. Han enɛ lɛ sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ hwenu e mǐ ɖò tɛnkpɔn lɛ mɛ é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Ðɔ Akɔjijɛ Yɔyɔ̌ ɔ Xó Ð’ayǐ

Nɛ̌ akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɔ ka gbɔn vo nú akɔjijɛ Sɛ́n ɔ tɔn gbɔn? Ali tɛ nu lè e é na hɛn wá lɛ é ka na nɔ ayǐ kaka sɔyi ɖè?