Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùjlajla Bunɔ ɖé Bo Na Dó Má Atɔxwɛ Ðò Zǒsun Mɛ

Nùjlajla Bunɔ ɖé Bo Na Dó Má Atɔxwɛ Ðò Zǒsun Mɛ

Gbɛtɔ́ lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ wɛ ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn. (Nùt 4:1) Ðò Zǒsun ɔ blebu mɛ ɔ, mǐ na dó gǎn ɖò ali bunɔ ɖé nu bo na xwlé Atɔxwɛ, ee na ɖɔ xó dó gbɔdónúmɛ jí é mɛ. Mǎ xójlawema enɛ gbɔn fí bǐ. É ɖò mɔ̌ có, ɖó mǐ jló na ɖɔ xó xá mɛ lɛ tlɔlɔ bo na dó sixu dó gbɔ nú ye wutu ɔ, mǐ na sɔ́ xójlawema ɔ ɖ’ayǐ nú mɛ e ma ɖò xwégbe ǎ lɛ é ǎ.

NǓ E A SIXU ÐƆ É

“Mǐ bǐ wɛ ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn hwebǐnu. Bɔ fitɛ mǐ ka sixu mɔ ɖè lo? [Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3, 4.] Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó lee Mawu nɔ bló tuto gbɔdónúmɛ mɔhun tɔn gbɔn é jí.”

Enyi mɛ ɔ ɖó jlǒ bo yí xójlawema ɔ ɔ, . . .

XLƐ́ Ɛ VIDEO ETƐWU È KA ÐÓ NA KPLƆ́N BIBLU?

Enɛ gudo hǔn, xwlé Biblu kplɔnkplɔn ɛ.

SƆ́ MƐBAKPƆ́N SÍN NU ÐÓ TE

Kàn nǔ e a na na xósin tɔn hwenu e a na lɛkɔ wá é ɖé byɔ, ɖi “Etɛwu Mawu ka tin bɔ wuvɛ̌ mimɔ ɖè?