Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: D’alɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ Bonu Ye Ni Zé Yeɖée Jó nú Mawu Bo Bló Baptɛm

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: D’alɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ Bonu Ye Ni Zé Yeɖée Jó nú Mawu Bo Bló Baptɛm

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Bo na dó nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ɔ, Biblu kplɔntɔ́ lɛ ɖó na zé yeɖée jó n’i bo bló baptɛm. (1Pi 3:21) Enɛ gudo ɔ, Jehovah nɔ cyɔn alɔ ye mɛ e zán gbɛ̀ sɔgbe xá zě e ye zé yeɖée jó n’i lɛ é jí. (Ðɛ 91:1, 2) Jehovah wɛ Klisanwun ɖé nɔ zé éɖée jó na, é nɔ nyí nú gbɛtɔ́, azɔ̌, alǒ tutoblonunu ɖé ǎ. Enɛ wu ɔ, nùkplɔntɔ́ lɛ ɖó na tɛnkpɔn bo yí wǎn nú Mawu bo nɔ tuùn nǔ e é wà nú ye lɛ é n’i.Hlɔ 14:7, 8.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Ðò nùkplɔnkplɔn lɛ hwenu hǔn, mi nɔ ɖɔ xó dó nǔ e akpáxwé ɔ ɖexlɛ́ dó Jehovah wu é jí. Tɛɖɛ̌ Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe kpo ɖɛxixo sɛ́dó Jehovah “hwebǐnu” kpo jí nú nùkplɔntɔ́ ɔ.1Tɛ 5:17; Ja 4:8

  • Dǒ wusyɛn lanmɛ nú nùkplɔntɔ́ towe ɖɔ é ni sɔ́ éɖée zízé jó nú Mawu kpo baptɛm biblo kpo dó nǔ e gbé é na nya lɛ é mɛ. Gɔ́ na ɔ, d’alɔ ɛ bonu é ni kpé nǔ klewun klewun lɛ wu, ɖi xósin nina ɖò kplé lɛ jí alǒ kúnnuɖiɖe nú mɛ e ɖò xwé tɔn kpá lɛ é kpo azɔ̌gbɛ́ tɔn lɛ kpo. Flín ɖɔ Jehovah kún nɔ hɛn mɛɖé gannugánnú bonu é na sɛ̀n ɛ ó. Mɛɖesunɔ wɛ nɔ jló bo nɔ zé mɛɖée jó nú Mawu.Sɛ́ 30:19, 20

  • Dǒ wusyɛn lanmɛ nú nùkplɔntɔ́ towe bonu é ni bló huzuhuzu e ɖò dandan lɛ é bo na dó sixu nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ lobo na jɛxa baptɛm. (Nùx 27:11) Ðó jijɔ kpo walɔ ɖé lɛ kpo sixu ko dó ɖɔ dò ɖò Biblu kplɔntɔ́ ɖé sín ayi mɛ wutu ɔ, é sixu byɔ ɖɔ a ni ɖò alɔ dó è wɛ zɔn mǐ yì, bonu é na ɖè mɛ e é nyì ɖ’ayǐ xóxó ɔ nyì ayǐ bo sɔ́ mɛ yɔyɔ̌ ɔ dó. (Efɛ. 4:22-24) Xlɛ́ ɛ xota ɖebɔdoɖewu Atɔxwɛ tɔn e nɔ nyí “Biblu Nɔ Huzu Gbɛzán Mɛtɔn” é ɖé lɛ

  • Ðɔ awǎjijɛ e Jehovah sinsɛn hɛn wá nú we lɛ é n’i.Eza 48:17, 18