Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 87-91

Cí Bibɛtɛn Ajalɔnnɔ ɔ Tɔn

Cí Bibɛtɛn Ajalɔnnɔ ɔ Tɔn

“Bibɛtɛn” Jehovah tɔn nɔ cyɔn alɔ mɛ jí ɖò gbigbɔ lixo

91:1, 2, 9-14

  • Égbé ɔ, é byɔ ɖɔ mǐ ni zé mǐɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm bo na dó sixu nɔ bibɛtɛn tɔn

  • Mɛ e ma ɖeji dó Mawu wu ǎ lɛ é tuùn bibɛtɛn enɛ ǎ

  • Mɛɖebǔ kpo nǔ ɖebǔ kpo sixu wà nǔ dó mɛ e ɖò bibɛtɛn Jehovah tɔn lɛ é wu dó d’avaja nùɖiɖi e ye ɖó nú Mawu é kpo wanyiyi e ye ɖó n’i é kpo mɛ ǎ

“Xɛhutɔ́ ɔ” nɔ tɛnkpɔn bo na wlí mǐ

91:3

  • Xɛ lɛ bí tawun, b’ɛ nɔ vɛwǔ bɔ è na wlí ye

  • Xɛhutɔ́ lɛ nɔ ba dò nú nǔwiwa xɛ lɛ tɔn tɛnwin lɛnwin, lobo nɔ tò wlɛnwín e ye na zán dó wlí ye na lɛ é

  • Satáan, “xɛhutɔ́ ɔ,” nɔ gbéjé togun Jehovah tɔn kpɔ́n, lobo nɔ ɖó fɛ́ca e na hu ye ɖò gbigbɔ lixo lɛ é nú ye

Fɛ́ca e nɔ hu mɛ bɔ Satáan nɔ zán é ɛnɛ:

  • Xɛsi Ðiɖi nú Gbɛtɔ́

  • Nukúnkɛ́n

  • Ayiɖeɖayi Nyanya Lɛ

  • Gbemanɔkpɔ́ Lɛ