Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mi ka lin ɖɔ é nyɔ́ ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni jó walɔ nyanya lɛ dó bo ɖó walɔ ɖagbe lɛ à?

Wemafɔ: Nùt 7:8a

Nùxwlémɛ: Xota elɔ lɛ ɖɔ xó dó nugbodòdó Biblu tɔn ɖěɖee xlɛ́ lee gbɛtɔ́ lɛ sixu cɔ́ walɔ yetɔn lɛ bo mɔ lè ɖ’emɛ gbɔn é jí.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mǐ sixu gló huzuhuzu e nɔ tíìn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é ǎ. Wlɛnwín ɖagbe hugǎn tɛ è ka sixu zán bo li za xá ye bɔ mi lin?

Wemafɔ: Nùt 7:10

Nùxwlémɛ: [Xlɛ́ xota e bɛ́sín wexwɛ 10gɔ́ ɔ jí é.] Xota elɔ ɖɔ xó dó nugbodòdó Biblu tɔn e sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na li za xá huzuhuzu lɛ é jí.

ÐǑTÓ MAWU BO NƆ GBƐ̀ KAKA SƆYI

Nùkanbyɔ: Mǐ mɛ bǐ wɛ ɖó nyikɔ, kaka jɛ mɛ e ɖò xwédo mǐtɔn mɛ lɛ é kpo xɔ́ntɔn mǐtɔn lɛ kpo jí. Bɔ Mawu ka ló? Nɛ̌ é ka nɔ nyí?

Wemafɔ: Ðɛ 83:18, NWT

Nùxwlémɛ: Alɔnuwema elɔ tinmɛ nǔ e Biblu kplɔ́n mǐ dó Mawu wu é gègě ɖevo lɛ. [Tɛɖɛ̌ wexwɛ 6 kpo 7 kpo jí.]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.