Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Zǎn Hwenu Ðó Kpɔ́ Xá Mɛ Ðěɖee Yí Wǎn nú Jehovah lɛ É

Nɔ Zǎn Hwenu Ðó Kpɔ́ Xá Mɛ Ðěɖee Yí Wǎn nú Jehovah lɛ É

Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ xá mɛ ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah lɛ é? Ðó gbɛ̌ e mǐ nɔ dó lɛ é sixu wà ɖagbe alǒ nyanya nú mǐ. (Nǔx 13:20) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Axɔ́su Joasi ‘nɔ wà nǔ e nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ é’ hwenu e é nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ xá Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó Yexoyada é. (2Tan 24:2) Amɔ̌, ee Yexoyada kú gudo é ɔ, Joasi jó Jehovah dó, ɖó gbɛ̌ nyanya didó wu.—2Tan 24:17-19.

Ðò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn mɛ ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu sɔ́ agun Klisanwun tɔn jlɛ́ dó “xwé ɖaxó ɖokpo” wu, bɔ hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ nyí “agbǎn” lɛ, alǒ nǔzinzan xwégbe tɔn lɛ. Enyi mǐ nɔ nyi alɔ nú gbɛ̌didó syɛnsyɛn xá mɛ e nɔ wà nǔ e ma nɔ nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ǎ lɛ é, é na bo tlɛ nyí hagbɛ̌ xwédo mǐtɔn tɔn ɖé, alǒ agun ɔ tɔn ɖé ɔ, mǐ na kpó ɖò ‘agbǎn e è nɔ zán hwenu e è ja nǔjɔnǔ ɖé wà gbé é’ ɖé nyí wɛ. (2Ti 2:20, 21) Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni kpó ɖò gbɛ̌ dó xá mɛ ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah, bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ bonu mǐ ni sɛn ɛ lɛ é wɛ.

KPƆ́N VIDEO KPLƆ́N BO NƆ NYI ALƆ NÚ GBƐ̌ NYANYA LƐ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Ali tɛ lɛ nu mǐ ka sixu dó gbɛ̌ nyanya lɛ ɖò manywɛ mɛ ɖè?

  • Ðò video ɔ mɛ ɔ, etɛ ka d’alɔ Klisanwun atɔn bɔ ye ɖó gbɛ̌ nyanya didó te?

  • Nǔgbododó Biblu tɔn tɛ lɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na cyan mɛ e a na dó gbɛ̌ xá lɛ é kpo nǔnywɛ kpo?

Un ka nyí ‘agbǎn e è nɔ zán hwenu e è ja nǔjɔnǔ ɖé wà gbé é’ à?—2Ti 2:21