Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EBLÉE LƐ 4-6

Dǒ Gǎn Bo Byɔ Gbɔjɛ Mawu Tɔn Mɛ

Dǒ Gǎn Bo Byɔ Gbɔjɛ Mawu Tɔn Mɛ

4:11

Enyi mǐ nɔ wà nǔ sɔgbe xá linlin Jehovah tɔn e é ɖexlɛ́ gbɔn tutoblonunu tɔn gblamɛ é ɔ, mǐ sixu xò kpóɖó n’i ɖò gbɔjɛ tɔn mɛ. Mǐ ɖó na nɔ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Enyi è ɖè wě xá mì ɔ, nɛ̌ un ka nɔ wà nǔ gbɔn? Enyi huzuhuzu ɖé wá dó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó Biblu jí é jí ɔ, nɛ̌ un ka nɔ wà nǔ gbɔn?’

Tɛnkpɔn e kúnkplá tónúsíse é tɛ lɛ un ka ɖí xwi xá ɖò gbɛ̀ ce mɛ?