Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | TITU 1–FILEMƆ́Ɔ

“Sɔ́ Agunmɛxo Lɛ”

“Sɔ́ Agunmɛxo Lɛ”

Titu 1:5-9

È byɔ Titu ɖɔ é ni “sɔ́ agunmɛxo lɛ ɖò toxo ɖokpo ɖokpo mɛ.” Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Biblu tɔn enɛ ɖò égbé, hwenu e ye nɔ ɖò azɔ̌ sɔ́ dó así nú mɛ lɛ wɛ ɖò agun ɔ mɛ é.

HAGBƐ̌ ALIXLƐ́MƐTƆ́

Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ xwedó kpɔ́ndéwú xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn, bo sɔ́ azɔ̌ titewungbe e nyí è na sɔ́ mɛxo agun tɔn lɛ kpo devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo é d’alɔ mɛ nú nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ.

NUKÚNKPÉNUWUTƆ́ LƐDO TƆN LƐ

Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖokpo ɖokpo ɖó na gbéjé mɛ e mɛxo agun tɔn lɛ sɔ́ nyi atɛ jí lɛ é kpɔ́n ganji, lobo xoɖɛ cobo na sɔ́ sunnu e jɛxa lɛ é.

MƐXO AGUN TƆN E È SƆ́ LƐ É

È na bo tlɛ sɔ́ mɛxo agun tɔn lɛ gudo ɔ, ye ɖó na kpó ɖò jijɔ e xó Mawuxówema ɔ ɖɔ lɛ é ɖexlɛ́ wɛ.