Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi: Mi “Nɔ Ðókan Dó Nǔɖagbewiwa Wu”

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi: Mi “Nɔ Ðókan Dó Nǔɖagbewiwa Wu”

Ðò wema e Mawu sɔ́ dó ayi mɛ nú mɛsɛ́dó Pɔlu bɔ é wlan sɛ́dó Titu é mɛ ɔ, é ɖɔ ɖɔ sunnu winnyawinnya lɛ kaka jɛ Titu ɖesunɔ jí ɖó na bló nǔ e wu ye kpé é bǐ bo na nyí “kpɔ́ndéwú,” lobo “nɔ wà nǔ ɖagbe ɖò nǔ bǐ mɛ.” (Ti 2:6, 7) Nukɔnmɛ ɖò wemata ɖokpo ɔ mɛ ɔ, é tinmɛ ɖɔ Jezu na ɖè nǔ kwiji sín mɛ Jehovah tɔn lɛ wu, bonu ye na “nɔ ɖókan dó nǔɖagbewiwa wu.” (Ti 2:14) Nǔ ɖagbe enɛ lɛ ɖokpo wɛ nyí wɛnɖagbejijla kpo nǔkplɔnkplɔn mɛ lɛ dó Axɔ́suɖuto Mawu tɔn wu kpo. Enyi mɛ winnyawinnya ɖé wɛ nú we ɔ, a ka sixu zán hlɔnhlɔn towe dó nyí gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ alǒ hwebǐnu tɔn à?—Nǔx 20:29.

Enyi a jló na nyí gbexosin-alijitɔ́ hǔn, blǒ tuto nú hwiɖée, enɛ ɔ, a na kpéwú. (Lk 14:28-30) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nɛ̌ a ka na kpé nukún dó akwɛzinzan towe wu hwenu e a na ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn wà wɛ é gbɔn? Nɛ̌ a ka sixu kpé ganxixo nabi e è byɔ é wu gbɔn? Ðɔ ninɔmɛ towe nú Jehovah ɖò ɖɛ mɛ. (Ðɛ 37:5) Ðɔ xó dó tuto towe jí xá mɛjitɔ́ towe lɛ kpo mɛ ɖěɖee kpé gbexosin-alijitɔ́zɔ́ wu bo ɖò wiwa wɛ lɛ é kpo. Enɛ gudo hǔn, ɖè afɔ e jɛxa lɛ é bá jɛ nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é kɔn. É ɖò gaan ɖɔ Jehovah na kɔn nyɔna tɔn dó gǎn e dó wɛ a ɖè ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ lɛ é jí.

KPƆ́N VIDEO MƐ WINNYAWINNYA LƐ ÐÒ SUSU KPA NÚ JEHOVAH WƐ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Wuvɛ̌ tɛ lɛ jí mɛɖé lɛ ka ɖu ɖè ɖò sinsɛnzɔ́ gbexosin-alijitɔ́ tɔn sín azɔ̌ ɔ mɛ? Nɛ̌ ye ka kpéwú gbɔn?

  • Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu d’alɔ vǐ yetɔn lɛ bɔ ye na nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn lɛ gbɔn?

  • Etɛwu tuto wɛnɖagbejijla tɔn ɖé ɖiɖó ka ɖò taji?

  • Nɛ̌ hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú gbexosin-alijitɔ́ ɖé, bo lɛ́ d’alɔ ɛ gbɔn?

  • Nyɔna tɛ lɛ gbexosin-alijitɔ́ lɛ ka nɔ mɔ?

Nɛ̌ è ka sixu kpé gbexosinalijitɔ́zɔ́ wu gbɔn?