È ɖò azɔ̌ syɛnsyɛn wà wɛ ɖò Betɛli Wallkill tɔn ɖò New York

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Août 2019

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ ɖebɔdoɖewu dó akpá ɖejid’ewu e Mawu dó dó sɔgudo wu lɛ é jí sín kpɔ́ndéwú.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Xɛsiɖiɖi Sín Gbigbɔ Wɛ Mawu Na Mǐ Ǎ”

Enyi mǐ ganjɛ hlɔnhlɔn Mawu tɔn wu ɔ, mǐ sixu kpankɔ́n ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ nukɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Zǎn Hwenu Ðó Kpɔ́ Xá Mɛ Ðěɖee Yí Wǎn nú Jehovah lɛ É

Gbɛ̌ e mǐ nɔ dó lɛ é sixu wà ɖagbe alǒ nyanya nú mǐ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Sɔ́ Agunmɛxo Lɛ”

È nɔ xwedó kpɔ́ndéwú e ɖò Mawuxówema ɔ mɛ é dó sɔ́ mɛ e na kpé nukún dó nǔ wu ɖò agun Klisanwun tɔn mɛ lɛ é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi: Mi “Nɔ Ðókan Dó Nǔɖagbewiwa Wu”

Nɛ̌ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu nya gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ alǒ hwebǐnu tɔn gbé bo kpéwú gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Yǐ Wǎn nú Hwɛjijɔ Bo Gbɛ́ Wǎn nú Nǔ Nyanya

Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú hwɛjijɔ bo gbɛ́ wǎn nú nǔ nyanya gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Dǒ Gǎn Bo Byɔ Gbɔjɛ Mawu Tɔn Mɛ

Nɛ̌ mǐ ka sixu byɔ gbɔjɛ Mawu tɔn mɛ gbɔn? Etɛ mǐ ka ɖó na wà bo ma na gosin mɛ ǎ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Azɔ̌ Ðagbe Ðěɖee È Ma Nɔ Wɔn Ǎ lɛ É

Nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bo na jɛxa bá wà sinsɛnzɔ́ nú Jehovah ɖò Betɛli?