Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Alɔ tɛ Biblu ka sixu dó asú kpo asì kpo lɛ?

Wemafɔ: Kolo 3:12

Hweɖevonu: Alɔ tɛ Biblu ka sixu dó mɛjitɔ́ lɛ?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Wemafɔ: Alɔ tɛ Biblu ka sixu dó mɛjitɔ́ lɛ?

Wemafɔ: Kolo 3:21

Hweɖevonu: Alɔ tɛ Biblu ka sixu dó mɛ winnyawinnya lɛ?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nùkanbyɔ: Alɔ tɛ Biblu ka sixu dó mɛ winnyawinnya lɛ?

Wemafɔ: Nùx 2:11

Hweɖevonu: Etɛwu wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ ka nɔ w’azɔ̌ hwebǐnu?