Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 17-18

Nǔ Ni Nɔ Sù Nukún Towe Mɛ

Nǔ Ni Nɔ Sù Nukún Towe Mɛ

17:11-18

Etɛ nǔ e jɛ ɖò tan enɛ mɛ é ka kplɔ́n mǐ dó nùsumɛnukúnmɛ wu?

  • É nyí nǔ ɖó na nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ kpowun wɛ ǎ, loɔ, mǐ na nɔ lɛ́ ɖexlɛ́

  • Nùsumɛnukúnmɛ núwiwa lɛ nyí kúnnuɖenú ɖé ɖɔ è ɖó wanyiyi Klisanwun tɔn bo lɛ́ nyí xlɛ̌ walɔ ɖagbe tɔn

  • Mɛ ɖěɖee nɔ jló na hɛn xomɛ Klisu tɔn hun lɛ é ɖó na yí wǎn nú mɛ lɛ bǐ, bo na nɔ lɛ́ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ yetɔn sù nukún emitɔn mɛ, ye na bo gosin tò ɖebǔ, akɔ ɖebǔ alǒ sinsɛn ɖebǔ mɛ ɔ nɛ