Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: JW.ORG Jí Yiyi

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: JW.ORG Jí Yiyi

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Wema e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é bǐ wɛ nɔ sɛ́ mɛ dó jw.org jí. Nugbǒ ɔ, azɔ̌ taji e kati adlɛsi tɔn kpo tlati Fitɛ Mǐ ka Sixu Mɔ Nùkanbyɔ Taji Gbɛmɛ Tɔn lɛ Sín Xósin Ðè? kpo nɔ wà é wɛ nyí ɖɔ ye nɔ sɛ́ mɛ lɛ dó tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí. A sixu zán jw.org dó sɛ́ wema e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn mǐtɔn mɛ é ɖé, alǒ fí e è na gbɔn bo mɔ wema ɔ é dó mɛɖé gbɔn ɛntɛnɛti jí. Enɛ sixu d’alɔ we tawun hwenu e a na ɖò Mawuxó ɖɔ nú mɛ e nɔ dó gbè ɖevo é ɖé wɛ é. Gɔ́ na ɔ, mɛ lɛ sixu kàn nùɖé lɛ byɔ bɔ xósin yetɔn na ɖò wema ɖěɖee ma ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn mǐtɔn mɛ ǎ lɛ é mɛ. Enyi mǐ sixu nɔ yì ɛntɛnɛti jí ɔ, alɔ sixu lɛ́ bí nú mǐ d’eji ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

KPƆ́N VIDEO JW.ORG JÍ YIYI Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, BA FÍ E A NA YÌ ÐÒ TƐN ƐNTƐNƐTI TƆN Ɔ JÍ BO NA D’ALƆ:

  • mɛ e ma ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn ǎ é ɖé é

  • mɛ e awě xò ɖò agaɖanu é ɖé é

  • nɔví sunnu alǒ nɔví nyɔnu e awakanmɛ gbɔjɔ na é ɖé é

  • mɛ e mǐ yì ba kpɔ́n b’ɛ kàn lee mǐ nɔ mɔ akwɛ dó wà azɔ̌ mǐtɔn lɛ gbɔn é byɔ é ɖé é

  • mɛ e gosin tò ɖevo mɛ bo jló na yì kplé ɖò tò éɖesunɔ tɔn mɛ é ɖé é