Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Nùɖiɖi

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Nùɖiɖi

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É:

  • Nùɖiɖi ɖò dandan cobɔ nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ganji.​—Eb 11:6

  • Nùɖiɖi nú akpá Mawu tɔn lɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ dɛ ɖò tɛnkpɔn lɛ nu.​—1Pi 1:6, 7

  • Nùɖiɖi ma ɖó sixu zɔ́n bɔ è hu hwɛ.​—Eb 3:12, 13

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

Nɛ̌ un ka sixu hɛn nùɖiɖi nyì kpo xwédo ce kpo tɔn lidǒ gbɔn?

KPƆ́N VIDEO NYA NǓ E NƆ ZƆ́N BƆ È NƆ NƆ GBEJI LƐ É GBÉ: NÙÐIÐI Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛ ka nyí “nùɖiɖi jɔ nùɖiɖi” ɔ? (1Ti 1:5)

  • Nǔ nyanya tɛ lɛ mǐ ka ɖó na nyì alɔ na bá dó ɖó nùɖiɖi ɖaxó?

  • Etɛwu nùɖiɖi ka na ɖò dandan ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu? (Eb 10:39)