Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 35-38

È Na Sú Kún Dó nú Gɔgu Magɔgi Tɔn Zaanɖé

È Na Sú Kún Dó nú Gɔgu Magɔgi Tɔn Zaanɖé

Biblu ɖɔ nǔ ɖěɖee na jɛ cobɔ è na sú kún dó nú Gɔgu Magɔgi tɔn é kpo ɖěɖee na jɛ hwenu e è na sú kún dó n’i gudo lɛ é kpo.

 • Nǔ 17:16-18

  Kún súsú dó nú etɛ jí ya ɖaxó ɔ ka na bɛ́sín?

 • Eze 38:2, 11, 15

  Mɛ̌ ka na tɔ́n ahwan togun Jehovah tɔn?

 • Nǔ 16:16

  Ahwan tɛ hwenu Jehovah ka na sú kún dó nú Gɔgu Magɔgi tɔn ɖè?

 • Nǔ 20:4

  Axɔsuɖuɖu xwè nabi tɔn wɛ Klisu ka na bɛ́?

Nɛ̌ un ka sixu sɔnǔ ɖ’ayǐ ɖò gbigbɔ lixo nú ahwan e Gɔgu Magɔgi tɔn na wá tɔ́n mɛ é gbɔn?