Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Akɔnkpinkpan

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Akɔnkpinkpan

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É:

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Nɔ lin tamɛ dó lee Jehovah nɔ hwlɛn mɛ gán gbɔn é jí.​—Tín. 14:13

  • Nɔ xoɖɛ dó byɔ akɔnkpinkpan.​—Mɛ 4:29, 31

  • Nɔ ɖeji dó Jehovah wu.​—Ðɛ 118:6

Xɛsi tɛ lɛ jí un ka ɖó na ɖu ɖè ɖò sinsɛnzɔ́ ce mɛ?

KPƆ́N VIDEO NYÌ ALƆ NÚ NǓ ÐĚÐEE NƆ VƆ́DA NÚ GBEJININƆ LƐ É: XƐSIÐIÐI NÚ GBƐTƆ́ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛwu akɔnkpinkpan ka ɖò taji ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ?

  • Nǔ vovo wè tɛ lɛ mǐ ka mɔ ɖò Nùnywɛxó 29:25 mɛ?

  • Etɛwu mǐ ka ɖó na sɔnǔ nú akɔnkpinkpan e Mawu nɔ na mɛ é dìn?