Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 32-34

Azɔ̌ Kpinkpɛn E Mɛcɔtɔ́ ɖé Nɔ Wà É

Azɔ̌ Kpinkpɛn E Mɛcɔtɔ́ ɖé Nɔ Wà É

Hwɛhwɛ ɔ, mɛcɔtɔ́ lɛ nɔ cí ahohó alǒ atɔxwɛ toxo ɔ tɔn lɛ jí bo nɔ gb’akpá nú mɛ hwenu e awovinú ɖé ja é. Jehovah sɔ́ Ezekiyɛli b’ɛ nyí “mɛcɔtɔ́ ɖé ɖò Izlayɛli-ví lɛ nu” ɖò nùjlɛdonǔwu linu.

  • 33:7

    Ezekiyɛli gb’akpá nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ enyi ye ma lɛkɔ sín walɔ nyanya yetɔn lɛ gudo ǎ ɔ, bǎ na xò ye

    Wɛn Jehovah tɔn tɛ mǐ ka nɔ jla ɖò égbé?

  • 33:9, 14-16

    Nú Ezekiyɛli gb’akpá nú mɛ lɛ ɔ, é sixu hwlɛn gbɛ̀ éɖesunɔ kpo mɛ ɖevo lɛ tɔn kpo

    Etɛ ka na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na jla wɛn mya nukún e Jehovah sɔ́ d’así nú mǐ é?