Wɛnjlatɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɔ xwlé mɛ wɛ ɖò Azerbaïdjan

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Août 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Réveillez-vous! kpo nugbǒ ɔ kpinkplɔn mɛ dó nǔ e wu Mawu dá gbɛtɔ́ lɛ é kpo xwíxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Sú Axɔ́ Akɔta Pagáwùn Ðé

Ee Babilɔnunu lɛ ján gò dó Tíi nú xwè 13 gudo é ɔ, Jehovah sú axɔ́ ye. Nɛ̌ azɔ̌ e mǐ nɔ wà kpo gbejininɔ kpo gɔ́ nú vɔ̌ e mǐ nɔ sá lɛ é ka nɔ sù nukún tɔn mɛ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Mɛɖesɔhwe

Etɛwu mɛɖesɔhwe ka ɖò taji? Nɛ̌ mǐ ka nɔ ɖexlɛ́ gbɔn? Nɛ̌ ɖɛxixo kpo kpɔ́ndéwú Jezu tɔn kpo ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sɔnǔ nú mɛɖesɔhwe gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Azɔ̌ Kpinkpɛn E Mɛcɔtɔ́ ɖé Nɔ Wà É

Mɛcɔtɔ́ lɛ nɔ gb’akpá nú toxo ɔ hwenu e awovinú ɖé ja é. Etɛ ɖɔ wɛ Jehovah ka ɖè hwenu e é sɔ́ Ezekiyɛli b’ɛ na nyí mɛcɔtɔ́ ɖé nú Izlayɛli ɖò nùjlɛdonǔwu linu é?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Akɔnkpinkpan

Etɛwu mǐ ka ɖó na ɖu ɖò xɛsiɖiɖi nú gbɛtɔ́ jí? Nɛ̌ tamɛ linlin, ɖɛxixo, kpo jiɖiɖe dó Jehovah wu kpo ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖó jijɔ Mawu tɔn e nyí akɔnkpinkpan é gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

È Na Sú Kún Dó nú Gɔgu Magɔgi Tɔn Zaanɖé

Biblu ɖɔ nǔ ɖěɖee na jɛ cobɔ è na sú kún dó nú Gɔgu Magɔgi tɔn é kpo ɖěɖee na jɛ hwenu e è na sú kún dó n’i gudo lɛ é kpo.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Nùɖiɖi

Ablaxamu ɖɔhun ɔ, mǐ ɖó na ɖè nùɖiɖi e mǐ ɖó nú Jehovah Mawu é xlɛ́ nú é na bo tlɛ vɛwǔ ɔ nɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ nú nùɖiɖi ɖaxó kpo gbejininɔ kpo gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Tɛmpli E Ezekiyɛli Mɔ Ðò Nǔmimɔ Mɛ É kpo Hwi Kpo

Tɛmpli e Ezekiyɛli mɔ ɖò nǔmimɔ mɛ é nɔ flín mǐ ɖɔ nugbodòdó Jehovah tɔn e kúnkplá sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ lɛ é ɖò taji tawun. Nɛ̌ nǔmimɔ enɛ ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Hwetɛnu Un ka Sixu Nyí Gbexosin-Alijitɔ́ Alɔgɔtɔ́ Tɔn Ðò Sun E Ja lɛ É Mɛ?

Ali ɖagbe e nu è sixu kpa susu nú Jehovah ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ è ni nyí gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn. A ka sixu gbló ada nú sinsɛnzɔ́ towe ɖò ali enɛ nu à?