Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Mɛbakpɔ́n Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Mɛbakpɔ́n Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É:

Mǐ jló bo na hú sìn nú nǔkún nugbǒ ɔ tɔn e mǐ dó lɛ é. (1Kɔ 3:6) Enyi mǐ mɔ mɛɖé nú é ɖè jlǒ xlɛ́ ɔ, é nyɔ́ ɖɔ mǐ ni kàn nùɖé byɔ bo na dó sixu wá ɖɔ xó d’eji xá ɛ hwenu e mǐ na lɛkɔ wá é. Enɛ na zɔ́n b’ɛ na ɖò nukún ɖó nùɖé wɛ bɔ nǔsisɔ nú mɛbakpɔ́n ɔ na lɛ́ bɔwǔ nú mǐ. Hwenu e mǐ lɛkɔ wá é ɔ, mǐ sixu ɖɔ n’i ɖɔ mǐ wá bo na na xósin nú nùkanbyɔ e mǐ sɔ́ nyì atɛ jí wá yì é wɛ.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Hwenu e a na ɖò nǔ sɔ́ nú nùxwlémɛ xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè tɔn towe wɛ é ɔ, sɔnǔ nú nùkanbyɔ e a na na xósin tɔn ɖò mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é hwenu é ɖé. Nùkanbyɔ ɔ sín xósin sixu ɖò wema e xwlé mɛ wɛ a ɖè é mɛ. Alǒ é sixu nyí nùkanbyɔ e xósin tɔn ɖò wema nùkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn lɛ ɖokpo mɛ, bɔ a ɖò linlin wɛ bo na xwlé mɛ ɔ hwenu e a na lɛkɔ wá é ɖé.

  • Hwenu e a na ɖò ta sú nú xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ e ɖè jlǒ xlɛ́ é ɖé wɛ é ɔ, nǔ é ni tuùn ɖɔ a jló bo na lɛ́vɔ ɖɔ xó xá ɛ hweɖevonu, enɛ gudo hǔn, sɔ́ nùkanbyɔ e a sɔnǔ na é nyì atɛ jí. Yǐ mɛ ɔ sín adlɛsi, enyi é nyɔ́ bló ɔ nɛ.

  • Enyi a ɖɔ n’i ɖɔ emi na lɛkɔ wá hweɖenu ɖò gan ɖé mɛ hǔn, tɛnkpɔn bo bló ɖ’eji.Mt 5:37.