Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 92

Nɔtɛn E Wu Nyikɔ Towe Ðè É Ðé

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɔtɛn E Wu Nyikɔ Towe Ðè É Ðé
XLƐ́

(1 Tan 29:16)

 1. 1. Jehovah, wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ,

  Ðɔ mǐ ni gbá xɔ ɖé nú we.

  Mǐ j’awǎ dó sɔ́ d’alɔ t’we mɛ.

  Bo na dó sɔ́ nyikɔ t’we sù.

  Mǐ na bo na nǔ ɖebǔ we ɔ,

  T’we jɛn wɛ bɔ mǐ lɛ́ na we.

  Nǔwukpikpé, nǔɖokan mǐtɔn,

  Mǐ hun xomɛ bo na ye we.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ sɔ́ nɔtɛn elɔ xwlé we,

  Mɛ lɛ ni wá tuùn nyǐ t’we.

  Mǐ sɔ́ dó alɔ towe mɛ;

  Kɛnklɛn bo yí ɖò mǐ sí.

 2. 2. Susu kpikpa nú we ni túnflá,

  Ðò xɔ elɔ mɛ Jehovah.

  Mɛ e ɖ’ali t’we kplɔ́n wɛ lɛ é,

  Ni fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ.

  Mǐ d’akpá bo na kpé nukún dó

  Nɔtɛn mímɛ́ t’we elɔ wu.

  É ni ɖekúnnu kaka sɔyi,

  Dó nɔ gudo nú wɛn mǐtɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ sɔ́ nɔtɛn elɔ xwlé we,

  Mɛ lɛ ni wá tuùn nyǐ t’we.

  Mǐ sɔ́ dó alɔ towe mɛ;

  Kɛnklɛn bo yí ɖò mǐ sí.