Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 91

Tagba Jijɛ Wanyiyi Tɔn Mǐtɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Tagba Jijɛ Wanyiyi Tɔn Mǐtɔn
XLƐ́

(Ðɛhan 127:1)

 1. 1. Mawu azǎn ɔ sɔgbe;

  Mǐ jló na xoɖɛ sɛ́dó we.

  A jɔwu mǐ tawun, Tɔ́ Mawu,

  Nu mǐtɔn hwe kpɛ́.

  Wanyi zɔ́n bɔ mǐ w’azɔ̌,

  Bɔ a ka kɔn nyɔna d’eji.

  Xlɛ̌ nyɔna ɖaxó t’we tɔn wɛ nyí

  Xɔ ɖagbe elɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ,

  Ðɔ mǐ gbá xɔ elɔ nú we.

  D’alɔ mǐ nú mǐ ni yì nukɔn ɖ’azɔ̌ t’we mɛ,

  Bo sɔ́ we sù ɖò nǔ bǐ mɛ.

 2. 2. Mǐ nɔ ɖ’awǎjijɛ mɛ,

  Lobo zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ.

  Mǐ na wlíbò nú nǔ enɛ lɛ,

  Kaka yì mavɔ!

  Tɔ́ a na gbigbɔ t’we mǐ,

  B’ɛ zɔ́n bɔ mǐ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́.

  Enɛ sɔ́ nyikɔ t’we sù tawun;

  Ajɔ ɖaxó wɛ!

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ,

  Ðɔ mǐ gbá xɔ elɔ nú we.

  D’alɔ mǐ nú mǐ ni yì nukɔn ɖ’azɔ̌ t’we mɛ,

  Bo sɔ́ we sù ɖò nǔ bǐ mɛ.