Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 90

Mi Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Miɖée

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mi Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Miɖée
XLƐ́

(Eblée lɛ 10:24, 25)

 1. 1. Wusyɛn didó lanmɛ nú mǐɖée,

  Bá dó nɔ gbeji dó sɛ̀n Jah,

  Nɔ zɔ́n bɔ wanyi mǐtɔn nɔ syɛn;

  Bo nɔ lɛ́ dɔn bǔninɔ wá.

  Wanyi mɛ Jehovah tɔn lɛ tɔn,

  Nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó didɛ.

  Agun mǐtɔn nyí bibɛtɛn ɖé,

  Ayi nɔ j’ayǐ ɖò finɛ.

 2. 2. Xó e è ɖɔ dó gan tɔn mɛ é,

  Nɔ dó gbɔ nú gbɛtɔ́ tawun.

  Mǐ nɔ sè gbɔdónúmɛ xó lɛ,

  Ðò xɔ́ntɔn vívɛ́ lɛ sín nu.

  Nú ye ɖó linlin mǐtɔn lɛ ɔ,

  Azɔ̌ wà xá ye nɔ víví.

  Mǐ nɔ na akɔnkpinkpan mǐɖée,

  Nɔ hɛn wuvɛ̌gban xá mǐɖée.

 3. 3. Azǎn Jehovah tɔn ko sɛkpɔ,

  Mǐ bǐ ɖó na nɔ kplé ɖó kpɔ́,

  Mǐ ɖó na dovɛ̌ nú kplé lɛ ǎ,

  Bá dó kpó ɖò ali ɔ jí.

  Nú mǐ ɖò bǔ xá nɔví lɛ ɔ,

  Mǐ na sɛ̀n Jah kaka sɔyi.

  Mǐ nɔ na kanmɛsyɛn mǐɖée lɛ,

  Bá tɛ́ dó gbejininɔ wu.