Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 9

Jehovah Wɛ Nyí Axɔsu Mǐtɔn!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah Wɛ Nyí Axɔsu Mǐtɔn!
XLƐ́

(Ðɛhan 97:1)

 1. 1. J’awǎ bo kpa susu nú Mawu,

  Jixwé nɔ ɖè nǔjlɔjlɔwiwa tɔn xlɛ́.

  Mǐ ni jì awǎjijɛ han dó kpa Mawu;

  Mǐ ni jla nùjiwǔ tɔn lɛ bǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Jixwé ni bo j’awǎ, ’Yikúngban ni j’awǎ,

  Ðó Jehovah huzu Axɔsu!

  Jixwé ni bo j’awǎ, ’Yikúngban ni j’awǎ,

  Ðó Jehovah huzu Axɔsu!

 2. 2. Mǐ ni jla susu tɔn nú mɛ bǐ;

  Ðó Jehovah Mawu wɛ nɔ hwlɛn mɛ gán.

  Jehovah ny’Axɔsu; é wɛ susu jɛxa.

  Bɔ mǐ nɔ ɖèkɔ́ ɖò nukɔn tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Jixwé ni bo j’awǎ, ’Yikúngban ni j’awǎ,

  Ðó Jehovah huzu Axɔsu!

  Jixwé ni bo j’awǎ, ’Yikúngban ni j’awǎ,

  Ðó Jehovah huzu Axɔsu!

 3. 3. È ko ɖ’acɛkpikpa tɔn ayǐ.

  É sɔ́ Vǐ tɔn ɖó axɔsuzinkpo jí.

  Nǔmɛsɛn lɛ bǐ ni

  yì dò bo ɖu winnya,

  Ðó Jah kɛɖɛ wɛ susu jɛxa.

  (HANYÍYÍ)

  Jixwé ni bo j’awǎ, ’Yikúngban ni j’awǎ,

  Ðó Jehovah huzu Axɔsu!

  Jixwé ni bo j’awǎ, ’Yikúngban ni j’awǎ,

  Ðó Jehovah huzu Axɔsu!