Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 89

Setónú Bá Mɔ Nyɔna

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Setónú Bá Mɔ Nyɔna
XLƐ́

(Luki 11:28)

 1. 1. Enyi mǐ nɔ setónú nú Jezu ɔ,

  Nùkplɔnmɛ tɔn na nɔ xlɛ́ ali mǐ.

  É nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ,

  Mǐ xwedó ɔ, mǐ na mɔ nyɔna lɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah kplɔ́n nǔ we hǔn,

  Setónú bá mɔ nyɔna.

  Nú a jló na byɔ gbɔjɛ tɔn mɛ hǔn,

  Setónú bá mɔ nyɔna.

 2. 2. Mǐ xwedó nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ ɔ,

  Mǐ na gbá gbɛzán mǐtɔn nyì só jí;

  B’ɛ na cí xɔ e lidǒ é ɖé ɖɔhun,

  Bo na dɔ́ji bo nya xɛ ɖò mǐ jí.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah kplɔ́n nǔ we hǔn,

  Setónú bá mɔ nyɔna.

  Nú a jló na byɔ gbɔjɛ tɔn mɛ hǔn,

  Setónú bá mɔ nyɔna.

 3. 3. Nú atín ɖé dó ɖɔ dò ɖò tɔ̀ tó ɔ,

  É nɔ na sínsɛ́n tɔn dó hwetɔnnu.

  Enyi mǐ setónú nú Jehovah ɔ,

  Mɔ̌ wɛ mǐ na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah kplɔ́n nǔ we hǔn,

  Setónú bá mɔ nyɔna.

  Nú a jló na byɔ gbɔjɛ tɔn mɛ hǔn,

  Setónú bá mɔ nyɔna.