Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 87

Wǎ! Bonu È Na Fá Kɔ nú We

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Wǎ! Bonu È Na Fá Kɔ nú We
XLƐ́

(Eblée lɛ 10:24, 25)

 1. 1. Gbɛ̀ elɔ bú bo ɖò ablu gɔngɔn mɛ;

  É tuùn ali Mawu tɔn ǎ.

  Mǐ ɖó hudo alixlɛ́mɛ ɖagbe tɔn,

  Có gbɛ̀ mǐtɔn na xwè ali.

  Kplé mǐtɔn lɛ nɔ fá kɔ nú mǐ tawun;

  Bo nɔ na mǐ nukúnɖiɖo.

  Ye nɔ sísɛ́ mǐ dó ɖagbewiwa kɔn;

  Ye nɔ lɛ́vɔ na mǐ hlɔnhlɔn.

  Mǐ na xwedó gbeɖiɖe Jehovah tɔn;

  Jlǒ tɔn kɛɖɛ wɛ mǐ na wà.

  Kplé lɛ nɔ kplɔ́n mǐ ɖó ali ɖagbe jí;

  Bɔ mǐ nɔ yí wǎn nú nugbǒ.

 2. 2. Jehovah tuùn hudo mǐtɔn lɛ tawun;

  Mǐ ɖó na sè nùkplɔnmɛ tɔn.

  Hwenu biba bo yì kplé lɛ na xlɛ́ ɖɔ

  Mǐ ɖeji dó Xó Jah tɔn wu.

  Mɛ e nɔ sí Mawu lɛ é nɔ kplɔ́n mǐ,

  Bɔ mǐ nɔ ɖè nùɖiɖi xlɛ́.

  Alɔdo nùɖitɔ́ mǐ ɖɔhun lɛ tɔn

  Xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò xɔ́ntɔn lɛ mɛ.

  Ðó sɔgudo ɖagbe ɖé ja wutu ɔ,

  Mǐ na nɔ yì kplé mǐtɔn lɛ.

  Kplé lɛ jí ɔ, mǐ nɔ lɛ́ kplɔ́n nǔ elɔ:

  Nùnywɛ Jehovah tɔn zinzan.