Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 85

Mi Nɔ Yí Miɖée

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mi Nɔ Yí Miɖée
XLƐ́

(Hlɔmanu lɛ 15:7)

 1. 1. Doo nú mi mɛ e kplé ɖó fí égbé,

  Bá kplɔ́n ali Jah tɔn lɛ é bǐ.

  É xwlé nugbǒ gbɛ̀ na mɛ tɔn mǐ bǐ;

  É sù nukún mǐtɔn mɛ bɔ mǐ sɔ ylɔ̌ tɔn.

 2. 2. Mǐ dokú nú Jah ɖó mɛxo lɛ wu,

  Ye nɔ yí mǐ, bo nɔ lɛ́ dɔn mǐ.

  Mǐ ni tɛ́ dó mɛvívɛ́ ’nɛ lɛ wu,

  Mǐ lɔ nɔ yí jonɔ e nɔ wá kplé lɛ é.

 3. 3. Mɛ lɛ bǐ wɛ Jah nyì gbehwan sɛ́dó,

  Ðɔ ye bǐ ni wá nugbǒ ɔ mɛ.

  Jah gbɔn Vǐ tɔn jí bo dɔn mǐ dó wǔ.

  Bo hun ayi towe dó yí jonɔ lɛ bǐ.