Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 83

Sín Xwé ɖé Gbè Jɛ Xwé ɖé Gbè

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Sín Xwé ɖé Gbè Jɛ Xwé ɖé Gbè
XLƐ́

(Mɛsɛ́dó 20:20)

 1. 1. Sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè,

  Mǐ nɔ jla xó Jah tɔn.

  Sín tò ɖé mɛ jɛ tò ɖé mɛ,

  Mǐ nɔ ba lɛngbɔ̌ lɛ.

  Klisanwun lɛ bǐ séé nɔ jla

  Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɖɔ:

  Axɔsuɖuto ɔ kp’acɛ,

  Lee Jezu ɖɔ gbɔn é.

 2. 2. Sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè,

  Mǐ nɔ jla hwlɛngán ’li,

  Mɛ e jló na xomlá nyikɔ

  Jehovah tɔn lɛ é.

  Ye ma tuùn nyikɔ tɔn ǎ ɔ,

  Nɛ̌ ye ka na mlá gbɔn?

  È ɖó na sè nyikɔ enɛ,

  Gbɔn fí lɛ bǐ sésé.

 3. 3. Mǐ ni bo tɔ́n bo gbɔn fí lɛ,

  Bo jla wɛnɖagbe ɔ.

  Ye yí kpodo ye gbɔ kpo ɔ,

  Ye sí wɛ é kpò ɖè.

  Mǐ na kpɔ́n dó enɛ wu ǎ,

  Mǐ na jla nyǐ tɔn ye.

  Wɛnɖagbejijla na zɔ́n bɔ

  Mǐ na mɔ lɛngbɔ̌ lɛ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Mɛ. 2:21; Hlɔ. 10:14.)