Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 81

Gbɛzán Gbexosin-Alijitɔ́ ɖé Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Gbɛzán Gbexosin-Alijitɔ́ ɖé Tɔn
XLƐ́

(Nùnywɛtɔ́xó 11:6)

 1. 1. Nú é jɛ zǎnzǎn tɛɛn, có nú hwe na tɔ́n ɔ,

  Mǐ nɔ nya ’mlɔ dó gbě,

  bo nɔ fɔ́n sín zan jí, bo xoɖɛ.

  Mǐ ɖido’ɔ, mǐ nɔ ko nǔ dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ.

  Mɛ lɛ na bo yí wɛn ɔ

  gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐ nɔ ɖ’ékɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐɖesu wɛ yí gbè

  Bo na zán gbɛ̀ gbɔn mɔ̌.

  Jah byɔ nǔ ɖebǔ ɔ, mǐ na bló.

  Mǐ nɔ ɖókan d’ewu,

  Ma sí hwe ma sí jǐ.

  Mǐ nɔ ɖexlɛ́ Jah gbɔn mɔ̌ ɖɔ mǐ yí wǎn n’i.

 2. 2. Enyi gbadanu sù, bonu hwe yì xɔ ɔ,

  Nǔ nɔ cikɔ nú mǐ,

  có mǐ ka nɔ j’awǎ, bo xoɖɛ.

  Mǐ yí wǎn nú nǔ nina Jehovah tawun.

  Mǐ nɔ dokú nú Jah,

  ɖó é nɔ dó nú mǐ hwebǐnu.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐɖesu wɛ yí gbè

  Bo na zán gbɛ̀ gbɔn mɔ̌.

  Jah byɔ nǔ ɖebǔ ɔ, mǐ na bló.

  Mǐ nɔ ɖókan d’ewu,

  Ma sí hwe ma sí jǐ.

  Mǐ nɔ ɖexlɛ́ Jah gbɔn mɔ̌ ɖɔ mǐ yí wǎn n’i.