Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 76

Nɛ̌ Nǔ Nɔ Cí nú We?

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nɛ̌ Nǔ Nɔ Cí nú We?
XLƐ́

(Eblée lɛ 13:15)

 1. 1. Nɛ̌ nǔ nɔ cí nú we,

  hwenu e a nɔ jla wɛn,

  Bo nɔ ɖò gǎn lɛ dó wɛ

  bá mɔ lɛngbɔ̌ lɛ é?

  Vɛ̌ ko bló t’we sín mɛ;

  Mawu na bló ee kpò é.

  Éyɛ ɖokponɔ wɛ tuùn

  ayijlɔjlɔnɔ lɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Kp’awǎjijɛ ɖaxó kpo wɛ

  mǐ nɔ sɔ́ mǐɖesu bǐ jó.

  Mǐ na sɔ́ nu mǐtɔn dó kpa

  susu nú Jah sɔyi.

 2. 2. Nɛ̌ nǔ nɔ cí nú we,

  hwenu e wɛn towe dɔn

  Mɛ e gbɛ̀ mavɔmavɔ

  mya nukún na lɛ é?

  Mɛɖé lɛ sixu gbɛ́,

  zun mǐ, bo dó gudo mǐ;

  Có, mǐ ka nɔ gó tawun,

  nyikɔ tɔn ɖò mǐ wu.

  (HANYÍYÍ)

  Kp’awǎjijɛ ɖaxó kpo wɛ

  mǐ nɔ sɔ́ mǐɖesu bǐ jó.

  Mǐ na sɔ́ nu mǐtɔn dó kpa

  susu nú Jah sɔyi.

 3.  3. Nɛ̌ nǔ nɔ cí nú we,

  ɖɔ Jah ɖò gudo towe,

  Bo jɔwu ɖaxó ɖé we

  bɔ a na jla wɛn tɔn?

  Mǐ nɔ gó dó jla wɛn,

  bo ka nɔ zán gbè fífá.

  Ba mɛ’e jɛxa lɛ é mɔ;

  Jah na ɖɔ é kpé dìn.

  (HANYÍYÍ)

  Kp’awǎjijɛ ɖaxó kpo wɛ

  mǐ nɔ sɔ́ mǐɖesu bǐ jó.

  Mǐ na sɔ́ nu mǐtɔn dó kpa

  susu nú Jah sɔyi.