Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 75

“Nyɛ Na Yì, Sɛ́ Mì Dó”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Nyɛ Na Yì, Sɛ́ Mì Dó”
XLƐ́

(Ezayíi 6:8)

 1. 1. Mɛ lɛ nɔ kɔn cí dó nyikɔ

  Mímɛ́ Tɔ́ Jehovah tɔn wu.

  Ye nɔ ɖɔ é nɔ xò daka.

  Xlonɔ ɖɔ: ‘Mawu kún tíìn ó.’

  Mɛ̌ na jɛhun dó Mawu jí?

  Mɛ̌ ka na kpa Jah gbɔn fí bǐ?

  (HANYÍYÍ 1)

  ‘Mawu, nyɛ na yì, sɛ́ mì dó!

  Un na nɔ gbeji dó kpa we.

  Wǔjɔmɛ ɖé sɔ́ kló hú mɔ̌ ǎ.

  Jah, nyɛ na yì sɛ́ mì dó!’

 2. 2. Mɛɖé lɛ nɔ sí Mawu ǎ;

  Ye ɖɔ é wɛ zɔ́n wuvɛ̌ lɛ.

  Mɛɖé lɛ nɔ sɛ̀n vodun lɛ;

  Ye nɔ lɛ́ ɖèkɔ́ nú Sezáa.

  Mɛ̌ ka na yì gb’akpá nú ye?

  Mɛ̌ na jla ahwan Jah tɔn ye?

   (HANYÍYÍ 2)

  ‘Mawu, nyɛ na yì, sɛ́ mì dó!

  Na kpankɔ́n, bo gb’akpá nú ye.

  Wǔjɔmɛ ɖé sɔ́ kló hú mɔ̌ ǎ.

  Jah, nyɛ na yì sɛ́ mì dó!’

 3. 3. Mɛfífá lɛ ɖ’azɔn wɛn wɛ,

  Ðó nǔ nyanya vovo lɛ wu.

  Ye nɔ sɔ́ ayi yetɔn bǐ

  Dó ba nugbǒ kpo fífá kpo.

  Mɛ̌ ka na yì dó gbɔ nú ye?

  Mɛ̌ ka na jla hwɛjijɔ ye?

  (HANYÍYÍ 3)

  ‘Mawu, nyɛ na yì, sɛ́ mì dó!

  Na xwè sɔ, bo kplɔ́n mɛfífá.

  Wǔjɔmɛ ɖé sɔ́ kló hú mɔ̌ ǎ.

  Jah, nyɛ na yì sɛ́ mì dó!’

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 10:4; Ezek. 9:4.)