Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 7

Jehovah, Hlɔnhlɔn Ce

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah, Hlɔnhlɔn Ce
XLƐ́

(Ezayíi 12:2)

 1. 1. Mawu wanyinɔ wɛ nyí hlɔnhlɔn ce,

  Hwlɛngántɔ́ ce, bɔ xomɛ nɔ hun mì.

  Mǐ Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ jla wɛn t’we,

  Mɛ lɛ yí kpo ye tlɛ gbɔ kpo ɔ nɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, Só ce, kpo hlɔnhlɔn ce kpo,

  Mǐ nɔ jla nyikɔ t’we zǎn, kéze.

  Mawu susunɔ, Nǔbǐwukpétɔ́,

  A nyí bɛtɛn kpo Ahohó ce kpo.

 2. 2. Mǐ nɔ j’awǎ ɖò weziza t’we nu;

  Nukún e hun lɛ é mɔ nugbǒ t’we.

  Mǐ nɔ kplɔ́n sɛ́n t’we lɛ ɖò Biblu mɛ;

  Axɔsuɖuto towe wɛ mǐ sɔ́.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, Só ce, kpo hlɔnhlɔn ce kpo,

  Mǐ nɔ jla nyikɔ t’we zǎn, kéze.

  Mawu susunɔ, Nǔbǐwukpétɔ́,

  A nyí bɛtɛn kpo Ahohó ce kpo.

 3. 3. Tɔ́, mǐ nɔ j’awǎ dó wà jlǒ towe.

  Satáan ɖò mǐ ko wɛ có, mǐ ɖeji.

  É ba na hu mǐ, amɔ̌, d’alɔ mǐ,

  Nú mǐ na jɛhun dó nyikɔ t’we jí.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, Só ce, kpo hlɔnhlɔn ce kpo,

  Mǐ nɔ jla nyikɔ t’we zǎn, kéze.

  Mawu susunɔ, Nǔbǐwukpétɔ́,

  A nyí bɛtɛn kpo Ahohó ce kpo.