Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 69

Yì Nukɔn Ðò Axɔsuɖuto ɔ Jijla Mɛ!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Yì Nukɔn Ðò Axɔsuɖuto ɔ Jijla Mɛ!
XLƐ́

(2 Timɔtée 4:5)

 1. 1. Yì nukɔn, jla ’xɔsuɖuto ɔ,

  Nú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn fí bǐ.

  Wǎn yí nú nɔzo ni sísɛ́ we,

  D’alɔ fífá gbɛ́tɔ́ lɛ.

  Azɔ̌ Jah tɔn nyí wǔjɔmɛ ɖé;

  Mǐ nɔ j’awǎ dó jla xó tɔn.

  Nɔ tɔ́n hwebǐnu bo nɔ jla wɛn;

  Jlǎ nyikɔ mímɛ́ Mawu tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Yì nukɔn, jla ’xɔsuɖuto ɔ

  sín wɛn gbɔn fí lɛ bǐ.

  Dǒ gǎn bo nɔ Jah sín ahwan mɛ kpo

  gbejininɔ kpo.

 2. 2. Mɛ y’ami dó ɖè, lɛngbɔ̌ ɖevo,

  Mǐ ni nɔ kpɔ́ bo ván kàn.

  Mɛxomɔ, ɖyɔvǐ kpo dɔnkpɛ kpo,

  Mǐ ni zunfan nugbǒ ɔ.

  Axɔsuɖuto Jah tɔn sín wɛn

  Nyí nùɖé bɔ mɛ bǐ na sè.

  Jah na hlɔnhlɔn mǐ bɔ mǐ nɔ jla;

  Xɛsi kwín ɖokpo ɖ’emɛ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Yì nukɔn, jla ’xɔsuɖuto ɔ

  sín wɛn gbɔn fí lɛ bǐ.

  Dǒ gǎn bo nɔ Jah sín ahwan mɛ kpo

  gbejininɔ kpo.