Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 67

“Jlǎ Mawuxó”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Jlǎ Mawuxó”
XLƐ́

(2 Timɔtée 4:2)

 1. 1. Mawu ɖegbe nú mǐ égbé;

  É zɔ́n azɔ̌ ɖé, mǐ ka ɖó na wà.

  Hwebǐnu hǔn, ɖò gbesisɔmɛ

  Bo na tín nukúnɖiɖo towe mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jlǎ wɛn Jah tɔn,

  Mɛ lɛ bǐ wɛ ɖó na sè!

  Jlǎ wɛn ɔ,

  Vivɔnu ɔ sɛkpɔ bǐ.

  Jlǎ wɛn ɔ,

  D’alɔ mɛfífá lɛ bǐ.

  Jlǎ wɛn ɔ,

  Gbɔn fí lɛ bǐ.

 2. 2. Hwenu wuvɛ̌ tɔn lɛ nɔ wá;

  Winnya nɔ wá, ɖó gbeklanxamɛ wu.

  Hwenu lɛ na bo ma nyɔ́ ǎ hǔn,

  Ganjɛ Jehovah Mawu mǐtɔn wu.

  (HANYÍYÍ)

  Jlǎ wɛn Jah tɔn,

  Mɛ lɛ bǐ wɛ ɖó na sè!

  Jlǎ wɛn ɔ,

  Vivɔnu ɔ sɛkpɔ bǐ.

  Jlǎ wɛn ɔ,

  D’alɔ mɛfífá lɛ bǐ.

  Jlǎ wɛn ɔ,

  Gbɔn fí lɛ bǐ.

 3. 3. Hwenu ɖagbe lɛ lɔ nɔ wá,

  Bɔ é nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni kplɔ́n nǔ mɛ.

  Mǐ nɔ jla hwlɛngán ’li ɔ mɛ bǐ,

  Bo nɔ klɔ́ cí sín nyikɔ Jah tɔn wu.

  (HANYÍYÍ)

  Jlǎ wɛn Jah tɔn,

  Mɛ lɛ bǐ wɛ ɖó na sè!

  Jlǎ wɛn ɔ,

  Vivɔnu ɔ sɛkpɔ bǐ.

  Jlǎ wɛn ɔ,

  D’alɔ mɛfífá lɛ bǐ.

  Jlǎ wɛn ɔ,

  Gbɔn fí lɛ bǐ.