Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 66

Jlǎ Wɛnɖagbe Ɔ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jlǎ Wɛnɖagbe Ɔ
XLƐ́

(Nǔɖexlɛ́mɛ 14:6, 7)

 1. 1. Nugbǒ ’xɔsuɖuto ɔ tɔn ko nɔ hwlahwla.

  Amɔ̌, nugbǒ enɛ lɛ ka ko jɛ wě dìn.

  Wǎn e Jehovah yí nú hwɛjijɔ é zɔ́n

  Bɔ é nyì kɔ kpɔ́n ninɔmɛ blawu mǐtɔn.

  É bló tuto bɔ Vǐ tɔn Jezu na kp’acɛ;

  Jah ɖó Axɔsuɖuto ɔ

  ayǐ hwetɔnnu.

  É lɛ́ bló tuto yawó ɖé tɔn nú Vǐ tɔn;

  Jehovah sɔ́ lɛngbɔhwan kpɛví ɖé sɔ́ sù.

 2. 2. È ko ɖɔ wɛn e jla wɛ mǐ ɖè é ɖ’ayǐ.

  Jlǒ Jehovah tɔn wɛ nyí ɖɔ è ni jla dìn.

  Wɛnsagun lɛ nɔ hun xomɛ dó jla xá mǐ,

  Ye nɔ d’alɔ mǐ ɖò nugbǒ ɔ jijla kɔn.

  È jɔwu mǐ bo zɔ́n azɔ̌ mǐ ɖò égbé

  Bɔ mǐ na bló bɔ nyikɔ

  Jehovah tɔn na mɛ́.

  É jɔwu mǐ bɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ tɔn.

  Bo nɔ jla wɛnɖagbe mavɔmavɔ ɔ dìn.