Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 62

Han Yɔyɔ̌ Ɔ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Han Yɔyɔ̌ Ɔ
XLƐ́

(Ðɛhan 98)

 1. 1. Jihan nú Mawu, Han kpikpa tɔn, han yɔyɔ̌ ɖé.

  Jlǎ nùjiwǔ tɔn lɛ, Xóxó kpo sɔ tɔn kpo.

  Kpa hlɔnhlɔn Jah tɔn; É nyí Mawu ɖuɖeji tɔn.

  É nɔ ɖɔ hwɛjlɔjlɔ

  Dó hwɛjijɔ tamɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jì, jì, jì!

  Jihan yɔyɔ̌ elɔ!

  Jì, jì, jì!

  Jehovah ny’Axɔsu.

 2. 2. Súxó bo j’awǎ, Dó sɔ́ Axɔsu mǐtɔn sù!

  Kpa susu nú nyǐ tɔn; Jì awǎjijɛ han.

  Wǎ nɔ kpɔ́ xá mǐ, Bo jihan ɖ’Aklunɔ nukɔn.

  Kanhún, lanzo, kpete

  Ni nɔ kpɔ́ bo ɖɔ nǔ.

  (HANYÍYÍ)

  Jì, jì, jì!

  Jihan yɔyɔ̌ elɔ!

  Jì, jì, jì!

  Jehovah ny’Axɔsu.

 3. 3. Agbetawoyo, Nǔ’e ɖ’emɛ lɛ é ni kpa Jah.

  Nùɖíɖó ɖevo lɛ Ni d’axwá bo j’awǎ.

  Ayikúngban kpo Tɔsisa lɛ kpo ni xò kpɛ́.

  Só kpo tɔdo lɛ kpo

  Ni kpa Jah gbɔn fí bǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Jì, jì, jì!

  Jihan yɔyɔ̌ elɔ!

  Jì, jì, jì!

  Jehovah ny’Axɔsu.