Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 61

Kúnnuɖetɔ́, Yì Nukɔn!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Kúnnuɖetɔ́, Yì Nukɔn!
XLƐ́

(Luki 16:16)

 1. 1. Jezu sɔnǔ nú mɛsɛntɔ́ Jah tɔn lɛ,

  Bɔ ye kanɖeji bo na jla wɛnɖagbe ɔ.

  Satáan ka huzu kpannukɔn ye.

  Ye lɔ ka gbí dɔn ɖò Mawu nyikɔ mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Kúnnuɖetɔ́ Mawu tɔn, vǎn kàn, yì nukɔn!

  Hun xomɛ ɖɔ emi sixu w’azɔ̌ nú Jah!

  Jlǎ Palaɖisi sín wɛn ɔ gbɔn fí lɛ bǐ,

  Ðɔ nyɔna tɔn lɛ na wá zaanɖé dìn.

 2. 2. Mɛ Jehovah tɔn lɛ nɔ nya dɔkun ǎ;

  Mǐ nɔ jló gǎn gbɛmɛ fí tɔn lɛ sín gbɛ̀ ǎ.

  Mǐ nɔ hɔn nú nǔ kwijikwiji;

  Mǐ na lɛ́ zunfan gbejininɔ mǐtɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Kúnnuɖetɔ́ Mawu tɔn, vǎn kàn, yì nukɔn!

  Hun xomɛ ɖɔ emi sixu w’azɔ̌ nú Jah!

  Jlǎ Palaɖisi sín wɛn ɔ gbɔn fí lɛ bǐ,

  Ðɔ nyɔna tɔn lɛ na wá zaanɖé dìn.

 3. 3. Mɛ lɛ nɔ xò Jehovah nyì kɛ́n ɖokpo;

  Ye nɔ lɛ́ kɔn cí dó nyikɔ mímɛ́ tɔn wu.

  Mǐ ni klɔ́ cí sín nyikɔ tɔn wu;

  Bo jla gbɔn akɔta lɛ bǐ sésé mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Kúnnuɖetɔ́ Mawu tɔn, vǎn kàn, yì nukɔn!

  Hun xomɛ ɖɔ emi sixu w’azɔ̌ nú Jah!

  Jlǎ Palaɖisi sín wɛn ɔ gbɔn fí lɛ bǐ,

  Ðɔ nyɔna tɔn lɛ na wá zaanɖé dìn.