Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 58

Xɔ́ntɔn Fífá Tɔn lɛ Biba Mɔ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Xɔ́ntɔn Fífá Tɔn lɛ Biba Mɔ
XLƐ́

(Luki 10:6)

 1. 1. ‘Mi yì jla wɛn ɔ,’ Jezu wɛ ɖɔ mɔ̌.

  Éyɛ jla gbɔn hwesivɔ gbè,

  Bo jla gbɔn afúntúntún mɛ.

  É yí wǎn nú lɛngbɔ̌ Mawu tɔn lɛ.

  É nɔ kije

  fí lɛ bǐ sín zǎnzǎn jɛ gbada.

  Sín hɔn ɖé kɔn jɛ hɔn ɖé kɔn,

  Ali lɛ jí, gbɔn fí lɛ bǐ,

  Mǐ nɔ jla ɖɔ wuvɛ̌ gbɛtɔ́ tɔn na vɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Kije gbɛ̀ ɔ,

  Bo ba xɔ́ntɔn fífá tɔn lɛ mɔ,

  Kije bá mɔ

  Mɛ’e jló na wlí hwlɛngán ’li lɛ é,

  Mǐ jló na jó

  Fí ɖě dó ǎ.

 2.  2. Hwenu ɔ ko vɔ, hǔn mǐ ni yawu.

  É kpò gbɛtɔ́ lɛ kpɔ́ gégé,

  Mǐ na tɛ́n kpɔ́n bá hwlɛn habǔ.

  Wanyiyi wɛ nɔ sísɛ́ mǐ d’ékɔn.

  Mɛ e ko flú ɖ’ayi mɛ é

  sixu lɛ́ wá gbɛ̀.

  Mǐ nɔ kije tokplétɛn lɛ.

  Nú mɛɖé yí wɛn mǐtɔn ɔ,

  Enɛ nɔ zɔ́n bɔ akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Kije gbɛ̀ ɔ,

  Bo ba xɔ́ntɔn fífá tɔn lɛ mɔ,

  Kije bá mɔ

  Mɛ’e jló na wlí hwlɛngán ’li lɛ é,

  Mǐ jló na jó

  Fí ɖě dó ǎ.