Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 57

Jla Wɛn ɔ Gbɛtɔ́ Alɔkpa lɛ Bǐ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jla Wɛn ɔ Gbɛtɔ́ Alɔkpa lɛ Bǐ
XLƐ́

(1 Timɔtée 2:4)

 1. 1. Mǐ jló tawun bo na ɖi Jehovah,

  Bo na nɔ ɖè mɛɖebǔ ɖó vo ǎ.

  Jlǒ tɔn wɛ nyí ɖɔ mɛ lɛ bǐ ni gán.

  Mɛ lɛ bǐ kɛ alɔ na wɛ Jah ɖè.

  (HANYÍYÍ)

  Wɔn ya nú jɔtɛn yetɔn,

  Bo kpɔ́n ayixa yetɔn.

  Vɛ̌ ɖɔ Mawuxó nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ.

  Mǐ ni bo jla wɛn elɔ

  Gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ:

  Mi ni wá zun xɔ́ntɔn xá Jehovah.

 2. 2. Jɔtɛn yetɔn wɛ ka ɖò taji à?

  Ninɔmɛ yetɔn wɛ mǐ na kpɔ́n à?

  Gbeɖé, gbeɖé, ayi wɛ Jah nɔ kpɔ́n;

  Enɛ wɛ nyí nǔ taji nú Mawu.

  (HANYÍYÍ)

  Wɔn ya nú jɔtɛn yetɔn,

  Bo kpɔ́n ayixa yetɔn.

  Vɛ̌ ɖɔ Mawuxó nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ.

  Mǐ ni bo jla wɛn elɔ

  Gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ:

  Mi ni wá zun xɔ́ntɔn xá Jehovah.

 3. 3. Vɛ̌ ko dó gudo gbɛ̀ nyanya elɔ,

  Jehovah na kɛ alɔ bo yí we.

  Mɔ̌ wɛ mǐ kplɔ́n, bo nɔ ɖɔ nú mɛ lɛ,

  Mɔ̌ mɛ ɔ, ye nɔ tuùn linlin Jah tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Wɔn ya nú jɔtɛn yetɔn,

  Bo kpɔ́n ayixa yetɔn.

  Vɛ̌ ɖɔ Mawuxó nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ.

  Mǐ ni bo jla wɛn elɔ

  Gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ:

  Mi ni wá zun xɔ́ntɔn xá Jehovah.