Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 55

Ma Ði Xɛsi nú Ye Ó!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ma Ði Xɛsi nú Ye Ó!
XLƐ́

(Matie 10:28)

 1. 1. Ðǒkan d’azɔ̌ wu togun ce,

  Bo jla ’xɔsuɖuto ɔ.

  Kpankɔ́n ɖò kɛntɔ́ nukɔn.

  Nugbǒbatɔ́ lɛ ni tuùn

  Ðɔ Klisu ɖ’axɔsu ɖu wɛ,

  Bo ko nya kɛntɔ́ jɛte.

  Zaan dìn ɔ, é na bla Satáan,

  Bɔ kàn na jó mɛ lɛ bǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Mɛvívɛ́, xɛsi ma ɖ’emɛ;

  Ye na bo ɖ’adǎn jí ɔ,

  Un na hɛn gbejinɔtɔ́ ce,

  Nukúnzin ce lɛ ɖɔhun.

 2. 2. Kɛntɔ́ t’we lɛ na bo sukpɔ́,

  Bo nɔ gblɔ́n adǎn nú we,

  Ye na bo tlɛ nɔ blɛ́ we,

  Bo nɔ lɛ́ cá we ko hǔn,

  Gbejinɔtɔ́ ce kpan akɔ́n;

  Ma kpɔ́n gbeklanxamɛ ó.

  Nyɛ na cyɔn alɔ jǐ towe,

  Kaka yì jɛ vivɔnu.

  (HANYÍYÍ)

  Mɛvívɛ́, xɛsi ma ɖ’emɛ;

  Ye na bo ɖ’adǎn jí ɔ,

  Un na hɛn gbejinɔtɔ́ ce,

  Nukúnzin ce lɛ ɖɔhun.

 3.  3. Ma lin ɖɔ un na wɔn we ó;

  Nyì wɛ nyí bibɛtɛn t’we.

  Enyi a na bo kú ɔ,

  Un na yí we sín kú sí.

  Wɔn ya nú agbazahutɔ́,

  Gbɛ̀ t’we ɖ’alɔ tɔn mɛ ǎ.

  Tɛ́n kpɔ́n bo nɔ gbeji sɔyi,

  Un na gɔ́ alɔ nú we.

  (HANYÍYÍ)

  Mɛvívɛ́, xɛsi ma ɖ’emɛ;

  Ye na bo ɖ’adǎn jí ɔ,

  Un na hɛn gbejinɔtɔ́ ce,

  Nukúnzin ce lɛ ɖɔhun.