Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 54

“Ali ɔ Ðíe”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Ali ɔ Ðíe”
XLƐ́

(Ezayíi 30:20, 21)

 1. 1. Ali fífá ɖé tíìn,

  Bɔ a ko wá mɔ dìn.

  A kplɔ́n ali enɛ,

  Ali Mawu tɔn wɛ,

  Jezu Klisu wɛ kplɔ́n we,

  Bɔ a sè gbè tɔn.

  Ali fífá tɔn wɛ;

  Bo ɖò Xó Jah tɔn mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Gbɛ̀ ’li ɔ ɖíe; Ðokpo ɔ jɛn ko ɖíe.

  Nɔ jí kpowun, Ma zɛ gbě gbeɖé ó!

  Jehovah ɖɔ jí: ‘Ali ɔ ɖíe;

  Kpɔ́n nukɔn t’we, ali ɔ jɛn ko ɖíe.’

 2. 2. Wanyiyi ’li ɖé tíìn,

  Ma sɔ́ xò nǔ kpɔ́n ó.

  Jah xlɛ́ ali ɔ we,

  É yí gbè bɔ a tuùn’i.

  Wanyiyi tɔn kló bo nyɔ́;

  Adodwé ɔ wɛ.

  Ali wanyi tɔn wɛ;

  É kúnkplá gbɛ̀ t’we bǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Gbɛ̀ ’li ɔ ɖíe; Ðokpo ɔ jɛn ko ɖíe.

  Nɔ jí kpowun, Ma zɛ gbě gbeɖé ó!

  Jehovah ɖɔ jí: ‘Ali ɔ ɖíe;

  Kpɔ́n nukɔn t’we, ali ɔ jɛn ko ɖíe.’

 3.  3. Ali gbɛ̀ tɔn ɖé tíìn,

  Ma sɔ́ kpɔ́n gudo ó.

  Mawu ko d’akpá ɖɔ:

  Ali mɔhun ɖè ǎ,

  Fífá ’li ɖokpo ɔ nɛ,

  Wanyi ’li ɖé wɛ,

  Gbɛ̀ ’li ɔ jɛn ko nɛ,

  Mǐ dokú nú Mawu.

  (HANYÍYÍ)

  Gbɛ̀ ’li ɔ ɖíe; Ðokpo ɔ jɛn ko ɖíe.

  Nɔ jí kpowun, Ma zɛ gbě gbeɖé ó!

  Jehovah ɖɔ jí: ‘Ali ɔ ɖíe;

  Kpɔ́n nukɔn t’we, ali ɔ jɛn ko ɖíe.’