Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 52

Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu
XLƐ́

(Eblée lɛ 10:7, 9)

 1. 1. Ðó Jehovah Mawu wɛ dá

  Wɛkɛ elɔ wu ɔ,

  Étɔn wɛ nyí jǐ kpo dò kpo;

  Alɔ tɔn núwiwa.

  É wɛ na funfún gbɛ̀ tɔn mǐ,

  Nùɖíɖó lɛ xlɛ́ ɖɔ

  É wɛ susu lɛ bǐ séé jɛxa,

  É wɛ mɛ bǐ ɖó na sɛ̀n.

 2. 2. Jezu bló baptɛm ɖò sìn mɛ,

  Ðó jlǒ Mawu tɔn wu.

  É xoɖɛ sɛ́dó Jah bo ɖɔ:

  ‘Un wá bá wà jlǒ t’we.’

  É tɔ́n sín Judɛɛn mɛ bo nyí

  Vǐ yí ami dó ɖè,

  É setónú bo xoɖɛ bo ɖɔ:

  ‘Tɔ́, jlǒ towe nyí wiwa.’

 3. 3. Mǐ wá nukɔn t’we Jehovah,

  Bá sɔ́ nyikɔ t’we sù.

  Mǐ jó tito mǐtɔn lɛ dó,

  Mǐ zé mǐɖée bǐ jó,

  A na Vǐɖokponɔ t’we mǐ,

  B’ɛ wá xɔ gbɛ̀ nú mǐ.

  Mǐ sɔ́ ɖò gbɛ̀ nú mǐɖesu ǎ.

  T’we wɛ mǐ nyí bɔ xó fó.