Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 44

Ðɛ Lelenɔ Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ðɛ Lelenɔ Tɔn
XLƐ́

(Ðɛhan 4:2)

 1. 1. Tɔ́ Jehovah, un ylɔ we bo byɔ we ɖɔ:

  “Sè ɖɛ ce.”

  Akpà ce kun sò, bo gbɛ́ kúkú;

  bɔ agban kpɛn mì.

  Un ba gǎn kpò tawun, ɖó kànmɛgbɔ-

  jɔnúmɛ wu.

  Mawu gbɔdónúmɛtɔ́, nyɔ̌

  xomɛ dó wutu ce.

  (HANYÍYÍ)

  Sɔ́ mì site, nǎ mì didɛ.

  Gbɛ̀ wlú dó mì, nú un flú hǔn,

  D’alɔ mì Tɔ́, hwi wɛ un ɖó.

  Jehovah ce, nǎ mì hlɔnhlɔn.

 2. 2. Enyi un gbɔjɔ ɔ, Xó towe

  nɔ dó gbɔ nú mì.

  Un sixu ɖɔ lee nǔ cí nú mì

  ɖò xomɛ é ǎ.

  Kɛnklɛn na mì nùɖiɖi kpo

  jiɖiɖe towe kpo.

  Kɛnklɛn, nǔ má tuùn ɖɔ wanyi t’we

  hugǎn ayi ce.

  (HANYÍYÍ)

  Sɔ́ mì site, nǎ mì didɛ.

  Gbɛ̀ wlú dó mì, nú un flú hǔn,

  D’alɔ mì Tɔ́, hwi wɛ un ɖó.

  Jehovah ce, nǎ mì hlɔnhlɔn.