Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 43

Ðɛ Kúdídó Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ðɛ Kúdídó Tɔn
XLƐ́

(Ðɛhan 95:2)

 1. 1. Mawu wanyinɔ, mǐ kpa susu nú we.

  Tɔ́, ɖɛ mɛ wɛ mǐ dokú nú we dó.

  Mǐ ɖeji dó wǔ we, bá sɛ̀n we mlɛ́mlɛ́,

  Mǐ tuùn ɖɔ mǐ nɔ vo ɖ’alɔ t’we mɛ.

  Mǐ nyí hwɛhutɔ́ bo nɔ wà nǔ nyì dò;

  Bo kɛnklɛn, sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ.

  Mǐ dokú nú we, ɖó a xɔ gbɛ̀ nú mǐ;

  Bo lɛ́ tuùn ɖɔ mǐ kún ɖó gǎn ɖě ó.

 2. 2. Wanyiyi t’we nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ.

  Mǐ dokú ɖó mǐ sɛkpɔ we wutu.

  Kplɔ́n mǐ bonu mǐ na tuùn we, bo sɛ̀n we.

  Xlɛ́ ali mǐ nú mǐ na nɔ gbeji.

  Mǐ dokú nú we, ɖó gbigbɔ t’we wutu;

  Ðó mǐ nɔ jla xó t’we ma ɖi xɛsi.

  Tɔ́, nǔ mǐ ni sɔ́ mǐɖée hwe, bo sɛ̀n we.

  Mǐ dokú ɖó xomɛnyínyɔ́ t’we wu.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 65:3, 5, 12; Fili. 4:6.)